willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Уже тільки лінивий про Євробачення не написав. Вставлю і свої п'ять копійок про цю подію надзвичайного культурного значення.
(клікабельно)


На кожному Євробаченні обов'язково присутній такий персонаж, як "гламурний-прєгламурний хлопчик-колокольчик". І завжди є, і вочевидь досить значна, категорія глядачів (точніше, мабуть, глядачок певного віку), які будуть за це чудо голосувати. За будь-яких розкладів, що б воно там не співало/белькотіло (хоча бажано, щоб було "за любов"). Просто гламурний хлопчик завжди отримує свої симпатії. Але якщо таких хлопчиків кілька - голоса розподіляються між ними більш-менш порівну.


Минулого року Росія вгадала. Діма Білан там був єдиний, ояп, такий хлопчик. І він дістав все по-максимуму - голоса зконцентувались і винесли це нещастя на друге місце. Цього року у Кіркорова той самий фокус не пройшов: завадили турки з греками та, здається, вірмени.

Але окрім "хлопчиків" є попит і на аналогічних "дєвачєк". Тільки тут має бути вже група різномастних дівчат з видатними кхм... вокальними даними, і щоби співали пісню відповідного змісту. Цього року, захопившись "роком" та хохмачами про цю категорію якось усі забули. Всі - окрім росіян. Ось воно третє місце - для Росії від усіх любителів "Бєлок", "Стрєлок", "Шиншилл" та усіляких інших "Віагрів".
(клікабельно)


Звісно, є в цьому і елемент читерства (а як же ж без цього?), але загалом росіяни просто правильно прорахували і відправили на конкурс саме тих, хто мав шанси. З політтехнологіями в них усе гаразд.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.