willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Плідно попрацював учора: на догоду замовнику в'яле копирсання в інеті вирішення концептуальних проблем системи було припинено і я цілий день як обпечений вилизував різноманітні дрібні негаразди на кшталт пересування кнопочок по формі чи зміни кольору лейбочок зі світло-сірого на дуже-світло-сірий. Сьогодні свято продовжується і буде продовжуватись, тож я не витримав, влаштував собі перерву і виготовив ось це. Переклад місцями навмисно неточний - інколи легше зробити переказ замість перекладу, а робилось для душі, тобто щоб не в напряг.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.