willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Їхав я вчора у метро. Ну, трохи напідпитку, але майже тверезий і при свідомості. Їхати довго, тож від нудьги розглядав собі телевізор у вагоні. Дивився не дуже уважно, бо цікавого мало: ось Черновецький про щось оповідає з щасливою мармизою, ось дефілюють моделі змучено-виснаженого вигляду, ось знову Черновецький радіє, що кудись виділив кількасот мільйонів гривень, а ось ще якісь моделі, ось результати "соцопитування", за яким Черновецький просто улюбленець киян, родина ховрашків чимчукує степом, Черновецький розказує, як щось там десь стало класно та круто...

Аж тут на екрані з'являється вкрита бруківкою вулиця і на одному її боці видніється юрбище людей зі списами. Люди одягенні хто у що, але значна частина - у чорно-жовтих лівреях, на списах також чорно-жовті клітчасті прапорці. Камера рухається і стає видно, що на протилежнім краї тої вулиці обличчям до чорно-жовтих шикується панцирна піхота. Кожний піхотинець убраний в чорні лати, вороненого залізного кашкета та має теж доволі великого мигдалевидного щита, теж чорного кольору з невеликою світлою емблемою по центру. Не даючи панцирникам стати в ряди, чорно-жовті атакують. Але діють вони мляво та неорганізовано - прикриваючись щитами чорні таки закінчують шикуватись, а тоді починають організований рух вперед, споквола відтискаючи чорно-жовтих.

Спочатку я намагався побачити в кутку екрану емблему Discovery Civilization. Такої не було. Потім знизу з'явилась така стрічка, що на ній зазвичай розміщують пояснювальний текст до новин. Тобто, це новина?!

Виявляється, таки новина: "В Буенос Айресі відбулись сутички водіїв із поліцією".

Упс.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.