willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Щойно розмовляв із замовником. Той, як завжди, сумно розповів як усе погано і що, на його думку, треба наразі зробити, Щоб Усе Стало Добре. Я пояснив, що саме зараз я зайнятий Дуже Важливою Справою і Щоб Усе Стало Добре почну робити десь дні за два. У відповідь почув: "ти збираєшся вже післязавтра зробити Щоб Усе Стало Добре? це чудово і прекрасно!". Пояснив те саме ще раз. Відповіді не отримав, тому не знаю, чи мене зрозуміли - можливо, тепер від мене очікують, що післязавтра я презентую їм щось небачене. Ладно, далі я довго надзвичайно докладно та детально розтлумачував два можливі шляхи зробити Щоб Усе Стало Добре. Можна зробити так, а можна зробити сяк. Закінчив полум'яну промову питанням: який саме варіант із запропонованих вони би хотіли бачити в результаті? Відповідь була такою: дякую тобі, WillySchmerze, що так детально змалював поточний стан справ, це було дуже інформативно, надобраніч, до завтра.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.