willyschmerz: (Default)
[personal profile] willyschmerz
Отут друг essetil взявся написати "Ідея статті для журналу Кареспондент". І в мене теж виникла ідея. Навіть не одна, а 448 ідей.

Я, зазвичай, журналів не читаю (тим більше Кареспондент). Але обкладники їхні в кіосках та на лайтбоксах різних бачу постійно:

З цієї невеличкої підбірки одразу видно, які саме статті найбільше цікавлять авдиторію шановних журналів, Кареспондента в тому числі.

Тож, щоб отримати нову ідею для статті, треба всього лише взяти по одному слову з кожної колонки нижченаведеної таблиці

10 самых влиятельных людей Киева
15 самых знаменитыхженщин Украины
20 самых богатых политиковЕвропы
25 самых успешных топ-менеджеров мира
30
50
100


і вуаля!

Таким чином маємо 7x4x4x4= 448 різних варіантів статей. Якщо використовувати по одній щономера, то Кореспонденту вистачить приблизно на дев'ять років.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.